Logo
NameChung tâm, chung trí, chung sức bảo vệ quyền trẻ em!
TIN MỚI
TRANG CHỦ
Diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói tỉnh TT-Huế năm 2017

Hội BVQTE TT-Huế phối hợp với các Đơn vị liên quan đã tổ chức thành công Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói năm 2017 với chủ đề  “Hãy lên tiếng – Chúng em cần một môi trường sống an toàn và không bị xâm hại” 

 xem tiếp
Luật Trẻ Em 2016

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được đổi thành Luật Trẻ em để phản ánh đầy đủ hơn nội dung và phạm vi của Luật

 xem tiếp
Những điểm mới của Luật Trẻ Em

Luật Trẻ em năm 2016 gồm 7 chương với 106 điều (tăng 46 điều) và có hiệu lực từ 1/6/2017. Chương I. Những quy định chung (từ điều 1 đến điều 11); Chương II. Quyền và bổn phận của trẻ em (từ điều 12 đến điều 41), Chương III. Chăm sóc và giáo dục trẻ em (từ điều 42 đến điều 46); Chương IV. Bảo vệ trẻ em (bao gồm cả nội dung về bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt-từ điều 47 đến điều 73); Chương V...

 xem tiếp
Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2015-2020)

Dựa vào chiến lược phát triển tổ chức Hội BVQTEVN,  đến năm 2020, Hội BVQTE TT-Huế phát triển thành một tổ chức xã hội chuyên nghiệp về bảo vệ quyền trẻ em, hoạt động có hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh , góp phần thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được phát triển hài hòa và tham gia bảo vệ chống lại các vi phạm quyền trẻ em; hợp tác mở rộng mạng lưới các tổ chức xã hội tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” tập trung vào những nơi còn nhiều trẻ em khó khăn

 xem tiếp
Thông tin tổ chức bộ máy của Hội BVQTE TT-Huế nhiệm kỳ II (2015-2020)

Thông tin tổ chức bộ máy, các Ban của Hội BVQTE tỉnh TT-Huế nhiệm kỳ II (2015-2020)

 xem tiếp

The player will show in this paragraph

THĂM DÒ Ý KIẾN

  • Khi bạn phát hiện trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, bạn sẽ làm gì?


  • Bình Chọn Kết quả
Photo

Giáo dục & chăm sóc SK

  • Diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói tỉnh TT-Huế năm 2017 <p style="text-align: justify;"><strong>Hội BVQTE TT-Huế phối hợp với c&aacute;c Đơn vị li&ecirc;n quan đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Diễn đ&agrave;n lắng nghe trẻ em n&oacute;i năm 2017 với chủ đề&nbsp; &ldquo;<i>H&atilde;y l&ecirc;n tiếng &ndash; Ch&uacute;ng em cần một m&ocirc;i trường sống an to&agrave;n v&agrave; kh&ocirc;ng bị x&acirc;m hại&rdquo;&nbsp;</i></strong></p>
  • GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2016 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">Thực hiện Quy chế l&agrave;m việc, Hội bảo vệ quyền trẻ em TT-Huế tổ chức hội nghị tổng kết để đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả hoạt động năm 2016 v&agrave; phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời tổng kết Chương tr&igrave;nh &ldquo;Chung t&acirc;m, Chung tr&iacute;, Chung sức bảo vệ trẻ em&rdquo; v&agrave; biểu dương c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ năm 2016.</span></strong></span></div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
  • Tổng kết dự án xây dựng mô hình CLB làm cha mẹ tốt và truyền thông phòng chống bạo lực với trẻ em <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 19.32px;">H&ocirc;m qua, 30/11/2016, Hội BVQTE Thừa Thi&ecirc;n Huế đ&atilde; tổ chức Hội thảo tổng kết v&agrave; chia sẽ kinh nghiệm dự &aacute;n x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh CLB l&agrave;m cha mẹ tốt v&agrave; truyền th&ocirc;ng ph&ograve;ng chống bạo lực với trẻ em do Hội BVQTE Việt Nam v&agrave; Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế t&agrave;i trợ</span></strong></span></div>
  • Hội BVQTE tỉnh tổ chức tặng quà cho trẻ em và đồng bào dân tộc xã A Roàng, huyện A Lưới <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;<span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 19.32px;">Ng&agrave;y 11 th&aacute;ng 12 năm 2016, Hội BVQTE tỉnh phối hợp với UBND huyện A Lưới tổ chức tặng qu&agrave; cho trẻ em v&agrave; đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc x&atilde; A Ro&agrave;ng, huyện A Lưới. Với sự t&agrave;i trợ của Đo&agrave;n phật tử Nha Trang, Kh&aacute;nh Ho&agrave; 100 suất qu&agrave; trị gi&aacute; 28 triệu đồng đ&atilde; được trao đến tay c&aacute;c hộ dận gia đ&igrave;nh c&aacute;c trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn x&atilde; A Ro&agrave;ng.</span></strong></span></div>
  • Hội BVQTE TT Huế phối hợp với Hội Thân hữu Già Lam tổ chức trao suất học bổng <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;<span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 19.32px;">S&aacute;ng nay, Hội BVQTE TT Huế phối hợp với Hội Th&acirc;n hữu Gi&agrave; Lam tổ chức trao 70 suất học bổng trị gi&aacute; 15 triệu đồng cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại trường Tiểu học Ng&ocirc; Kha,th&agrave;nh phố Huế.&nbsp;</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.32px;" /> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 19.32px;">Hội Bảo vệ quyền trẻ em thay mặt c&aacute;c em học sinh nhận học bổng xin gửi đến Hội Th&acirc;n hữu Gi&agrave; Lam v&agrave; ch&ugrave;a Phước Long, tp Hồ Ch&iacute; Minh</span></strong></span></div>

Tư vấn trực tuyến

  • Hội BVQTE: